Регионална болница “Д-р Т. Венкова” – гр. Габрово

Регионална болница “д-р Т. Венкова” – гр. Габрово

Начало на проекта – Проектът е разработен и изпълнен в периода 1994 – 1996 год. от:

 • Асоциацията на енергийните инженери (АЕИ) – България
 • Electrotek Concepts, Inc
 • US Agency for International Development (USAID)
Етапи при реализиране на проекта :
 • енергиен одит и бизнес-план – 1996 г.
 • доставка и инсталация на енергоспестяващо оборудване и внедряване на мерки за икономия на енергия в болницата.
 • поддържане на въведените мерки, наблюдение и оценка на получените икономии – 1996 – 1997 г.
Участие и отговорности :
 • Общината частично финансира проекта и дейностите по внедряване и наблюдение на резултатите;
 • Болницата участвува със свои специалисти и предоставя необходимите условия за работа;
 • АЕИ – България извършва енергийния одит, бизанес-плана, инсталационните работи, внедряването на мерките, наблюдението и оценката на резултатите, като частично финансира проекта;
 • Electrotek Concepts, Inc. (от името на Американската агенция за международно развитие – USAID) оказа ограничена техническа помощ, закупи и предостави безвъзмездно енергоспестяващо оборудване.
Списък на енергоспестяващите мерки :
 • Енергоспестващи мерки отнасящи се консумацията на топлина – общо 11бр;
 • Енергоспестяващи мерки относно топлопроизводството – общо 15;
 • Енергоспестяващи мерки относно консумацията на ел. енергия – общо 7;

От всичките изброени потенциални мерки бяхa избрани и внедрени 11 мерки с най-висока ефективност и приемливи срокове за изкупуване на инвестициите.