Пиринско пиво АД – Благоевград

Проект за енергийна ефективност в Пиринско пиво АД – Благоевград

Пиринско пиво АД – Благоевград е динамично развиваща се пивоварна със значимо
присъствие на българския пазар, създадена през 1969 година.

В средата на деветдесетте години пивоварната изпитва характерните за голяма част
от българските предприятия затруднения в периода на адаптация към силно
конкурентната среда на ограничения български пазар.

“Развитието в тази посока на увеличение на пазарния дял изцяло зависеше от
мерките, които се налагаше да предприемем за намаляване на разходите на
единица продукция” – разказва Петър Александров, тогавашен изпълнителен
директор на Пиринско Пиво.

“Анализът показа, че енергийните разходи, значително по-високи от тези на подобни предприятия в развитите страни, са съществена и бързо нарастваща част от общите. На този етап те подлежаха на съкращения и се взе решението, че независимо от ограничените ресурси, е наложително да инвестираме в мерки за икономия на енергия. За реализирането на този проект като главен консултант и изпълнител привлякохме фирма Енергийно Ефективни Системи – София, фирма, според нас, с опит в изпълнението на проекти за икономия на енергия. Тя подготви цялостно проучване на енергопотреблението и разработи програма за енергийна ефективност.
Основната цел, която си поставихме, бе повишаване на конкурентноспособността на продукцията на пивоварната чрез съществено съкращаване на енергийните разходи.”

Проектът включва следните етапи: провеждане на енергиен одит; разработване на бизнесплан за внедряване на мерките за икономия на енергия; кандидатстване за финансиране по схемата на програмата МЕЕР на USAID и получаване на целево финансиране на проекта от ОББ; работно проектиране; избор на доставчици на енергоспестяващо оборудване; доставка и инсталация на оборудването; внедряване на мерките за икономия на енергия; мониторинг и оценка на ефекта от внедрените мерки.

За успешното изпълнение на проекта за енергийна ефективност, специалистите от фирма Енергийно Ефективни Системи като начална стъпка предприемат енергиен одит. Целите на одита са да се анализират енергийните разходи, да се идентифицират зони с възможности за икономии, да се предложат мерки за постигането им и програма за тяхното внедряване. В рамките на одита са съставени енергийни баланси, определящи загубите на енергия по видове консуматори, и са оценени потенциалните мерки за енергийна ефективност. Разкрити са възможности за икономия на около 30% от разходите на течно гориво и на около 15% от разходите на ел. енергия.

Следващият етап от реализирането на проекта е изборът на схемата за финансиране. Ръководството на фирмата е изправено пред две алтернативи: постепенното въвеждане на единични мерки в обособени участъци или търсене на нови възможности за радикално подобряване на енергийната ефективност. Окуражени от програмата на МЕЕР, базираща се на механизма DCA и подкрепата на USAID, се възприема втория подход.

В разработването на бизнесплана и подготовката на документите за кандидатстване пред банката, съществена помощ оказва и екипът на фирмата ELECTROTEK CONCEOPTS, Inc., САЩ. Това е първият проект в света, реализиран по тази схема на финансиране.

“Функциите на главен проектант и координатор на проекта бяха възложени на Енергийно Ефективни Системи – продължава своя разказ г-н Александров. За изпълнение на отделните задачи от проекта, фирмата привлече подизпълнители между водещите доставчици на оборудване и енергийни услуги. В пивоварната беше въведена система за енергиен мениджмънт, изпълваща с ново съдържание функциите на енергийния мениджър и енергийния съвет към фирмата. Тя осигури успеха на проекта и реализацията му в условията на непрекъснат режим на работа на производствените линии и агрегати. Възприемането на подхода за разглеждане на проблемите на енергийната ефективност в тяхното единство и взаимодействие даде възможност да се откроят приоритетните задачи. Избраната рационална схема за финансиране на проекта позволи реализацията му в пълен обем и в кратки срокове.”

Основни подсистеми на проекта

Проучванията показват, че около 2/3 от общите енергийни разходи са за производството на пара за технологични и битови нужди, но до крайните консуматори достига само около 40.8% от произведената топлинна енергия. Този факт налага предприемането на следните мерки в системите за производство, разпределение и консумация на парата.
Извършена е реконструкция и модернизация на паровата централа, включваща основен ремонт на единия от котлите и инсталация на нов парен котел, автоматична горивна уредба, мазутен подгревател, въздушен вентилатор, питателни и мазутни помпи, деаераторна система, терморегулатор за мазут, парна и кондензна арматура и контролно-измервателни прибори. В резултат общият к.п.д. на паровата централа е увеличен с 10% и са редуцирани съответно разходите на мазут, ел. енергия и питателна вода. Основен подизпълнител на тази част е Рей Сервиз.

Изцяло е проектирана и реализирана системата за пренос и разпределение на парата, включваща нови паропроводи, даващи възможност за подаване на пара с параметри, адекватни на реалните консуматори, отвеждане на кондензат чрез подбор и инсталация на високоефективни кондензни гърнета и редукционни вентили, доставени от фирмата Spirax Sarco. Направени са и подобрения в някои от консуматорите на пара. При реализацията на тази подсистема участват и фирмите ЕкоТоп, АНСИС“ 98 и др. Като резултат от гореспоменатите мерки, относителната консумация на мазут е съкратена с около 30%.

Предварителното проучване показва, че най-големите консуматори на ел. енергия са хладилното отделение, компресорната станция и осветителните системи в пивоварната. Това налага да се автоматизира работата на хладилните компресори, като броят и степените им са в зависимост от реалните потребности на консуматорите, което довежда до около 6,5% икономии.

Изградена е нова компресорна станция за сгъстен въздух, като съществуващите стари въздушни бутални компресори са заменени с винтови компресори на IngersollRand. Обновена е и цялата инфраструктура в компресорната станция. В резултат, консумацията на ел. енергия е съкратена с 5,5%. Съкратена е и консумацията на вода с 2,4%.

В цеховете и административната сграда са инсталирани нови осветителни тела на фирма ДЕНИМА, които консумират с около 45% по-малко ел. енергия.

Въведен е нов блок за бутилиране, доставен от немската фирма Кронес АГ – една задача не само с технологичен ефект, но и със съществен принос за намаляване на общата консумация на енергия за сметка на по-икономичните режими на работа и рязко съкратения брак на продукцията.

В този комплекс от задачи особена важност е отделена на системата за мониторинг и контрол на енергийните разходи, която стои в основата на новата технология на енергиен мениджмънт. Инсталирани са нови разходомери за мазут и пара, допълнителни електромери и водомери. Цялата информация, заедно с данни за продукцията технологични звена, постъпва в операторска станция, където се обработва. Системата има възможност да регистрира своевременно всички отклонения от нормите, което позволява вземането на оперативни мерки за отстраняването на причините за това. В резултат се осъществява общо ефективно управление на енергийните ресурси.

За изпълнението на проекта са инвестирани около 813 453 лева, като средният срок за възвръщането им е за сметка на икономиите в рамките на 2,5 години. Всичко това говори за значимия ефект от направените инвестиции в областта на енергийната ефективност, както и подобряването на цялостната дейност на фирмата.