ЗЕБРА АД

Проект за енергийна ефективност в ЗЕБРА АД

Съществуват редица международни програми, които финансират разработването на проекти, свързани с енергийната ефективност. Типичен пример в това отношение е програмата Еколинкс, спонсорирана от американската агенция за международно развитие. Сред единиците български предприятия, възползвали се от възможностите, които предлагат подобни международни програми, е заводът за каучукови изделия “Зебра” в град Нови Искър. По линия на програмата ЕкоЛинкс е изпълнен проект за разработване на дългосрочна стратегия за енергийна ефективност в завода. Партньори по изпълнението на проекта са организациите Първа частна агенция за енергийна ефективност, Енергийно Ефективни Системи, Пендергаст Сарни Груп, Пол Олдрети и “Зебра”.

Основните дейности, заложени в проекта, са провеждане на детайлен енергиен одит, разработване на пакет от мерки за икономия на енергия и бизнес план за внедряване на дългосрочна стратегия за енергийна ефективност. Крайната цел от изпълнението на проекта е да се убеди ръководството на фирмата в ефективността от инвестиране на мерки за икономия на енергия. Направените анализи показват, че изпълнението на предложения комплекс от енергоспестяващи мерки може да доведе до икономия на енергия в размер на 36,6%.

Енергийният одит на завода обхваща задачите:

 • събиране и анализиране на информация за произвежданата продукция;
 • събиране и анализиране на информация за състава и състоянието на технологичното и енергийно оборудване;
 • събиране и анализиране на информация за системата за управление, планиране, отчитане и енергиен мениджмънт;
 • събиране и анализиране на информация за системите на енергоснабдяване, разпределение и консумация на енергия;
 • събиране и анализиране на ретроспективна информация за произведената продукция, консумацията на енергия и екологичното състояние;
 • провеждане на представителни наблюдения и измервания за текущия ход на производството, консумацията на енергия по видове консуматори, за бракуваната продукция, отпадните продукти и емисии;
 • съставяне на енергийни баланси по видове енергоносители и консуматори.

Съществена част от проведения енергиен одит е разработването на предложение, включващо техническа и икономическа оценка на възможни мерки за икономия на енергия и подобряване на екологичното състояние. Енергийният одит включва приемането на план за действие по реализирането на предложения пакет от мерки.
На базата на направените от енергийния одит изводи на ръководството на завода за каучукови изделия е предложен пакет от енергоспетяващи мерки, които могат да се класифицират в направленията:

 • мерки за подобряване на енергийния мениджмънт;
 • мерки за икономия на електрическа енергия;
 • мерки за икономия на топлинна енергия и
 • мерки по усвояване на нови продукти и въвеждане на нови технологии.

Предложеният пакет от ергоспестяващи мерки е основата на дългосрочната стратегия за повишаване на енергийната ефективност в завода. С цел подпомагане на ръководството на “Зебра” при вземането на решения относно последователността на изпълнението на предложения пакет от енергоспестяващи мерки във времето и разпределението на необходимите финансови ресурси е разработен бизнес план за внедряване на разработената стратегия за енергийна ефективност.