ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД

Проект за енергийна ефективност в ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД

Проектът “Провеждане на еко/енергиен одит на Елпром – Елин АД, Кубрат за идентифициране и оценка на възможни мерки за опазване на околната среда и икономия на енергия” бе изпълнен в съответствие с договора между предприятието и програмата ЕкоЛинкс, спонсорирана от Американската агенция за международно развитие.

Основни партньори по проекта бяха: Елпром – Елин АД, PA Government Services, САЩ и Енергийно Ефективни Системи, София.

Всички страни по проекта работиха в тясно сътрудничество, като основните задачи бяха разпределени в следната последователност:
Елпром – Елин АД осъществяваше общата координация на дейностите, както и осигури достъпа до всички съоръжения и участието на специалисти от предприятието в събирането на текущата информация. PA GOVERNMENT SERVICES осъществи методологичното ръководство на проекта, обучението на персонала, взе непосредствено участие в енергийния одит и разработи мерки за подобряване на екологичното състояние.

Енергийно Ефективни Системи изпълни енергийния одит, събирането и обработването на информацията, свързана с консумацията на енергия, провеждането на конкретни енергийни измервания, както и разработването на мерки за икономия, тяхното внедряване, мониторинг и оценка на резултатите.

Целта на проекта бе да се разработи и внедри стратегия за енергийно ефективно и “чисто производство”, като с това да се повиши конкурентноспособността на Елпром – Елин АД. Необходимите общи инвестиции бяха около 650 хил. лева, а общите годишни икономии – около 300 хил. лв. Проектът включваше подобряване на ефективността на парокотелната централа, подобряване на парокондензната система, въвеждане на мониторинг и контрол на енергийните потоци, рационализиране на системата за сгъстен въздух, подобряване ефективността на осветлението и автоматизиране горивния процес на тунелна пещ.

Финансирането на проекта се осъществи по линия на Общинската програма за енергийна ефективност (ОПЕЕ), подкрепяна от Американската агенция за международно развитие. За реализацията на тази част от проекта съществена помощ оказа фирма Електротек. Специалисти от фирмата проучиха техническия анализ, финансиран от ЕкоЛинкс и преструктурираха проекта за търговско финансиране от ОББ в рамките на ОПЕЕ и Механизма за гарантиране на кредити (DCA). Обединена Българска Банка предостави целеви кредит за внедряване на задачите от проекта, покриващ около 70% от необходимите общи инвестиции, останалите 30% бяха финансирани от Елпром – Елин АД. Проектът бе реализиран в рамките на една година.

Съществена роля в проекта има подобреният енергиен мениджмънт, базиращ се на компютърната система за мониторинг и контрол на енергийните разходи, разработена от Енергийно Ефективни Системи. Своевременната обработка на информацията от инсталираните по основните цехове и консуматори прибори за мерене (електромери, газомери и водомери), заедно с данните за произвежданата продукция, дава възможност за следене на отклоненията от нормите за потребление и за оперативна намеса, с оглед намаляване на енергийните разходи.

В съответствие с изискванията на Международния протокол за мониторинг и верификация на ефективността (IРМVР), съвместно с Енергийно Ефективни Системи, са проведени дейности по наблюдение и оценка на икономиите. Вследствие на това са потвърдени очакваните резултати за намаляване на енергийните разходи, брака и за подобреното екологично състояние.