Болница “Света Анна”, Варна

Проект за енергийна ефективност в Обединена районна клинична болница “Света Анна”, Варна

Проектът е разработен и изпълнен в периода 1999 – 2003 год. от Община Варна, Многопрофилна болница за активно лечение <Св. Анна -Варна”, Асоциацията на енергийните инженери – България и фирмата от САЩ Electrotek Concepts, Inc (САЩ).
Съвместният проект бе изпълнен в следните етапи:

 • <енергиен одит и бизнес-план – 1999 г.
 • доставка и инсталация на енергоспестяващо оборудване и внедряване на мерки за икономия на енергия в болницата – 2000 год.
 • поддържане на въведените мерки, наблюдение и оценка на получените икономии – 2000 – 2001 г.

В основата на проекта бе заложено убеждението и договореността на страните за споделено участие в разпределянето на разходите, а след внедряването на мерките – и на получените икономии на средства.

Разпределение на участието и отговорностите между участвуващите организации беше следното:

 • Общината частично финансира проекта и дейностите по внедряване и наблюдение на резултатите;
 • Болницата участвува със свои специалисти и предоставя необходимите условия за работа;
 • АЕИ – България извършви енергийния одит, бизанес-плана, инсталационните работи, внедряването на мерките, наблюдението и оценката на резултатите, като частично финансира проекта;
 • Electrotek Concepts, Inc. (от името на Американската агенция за международно развитие – USAID) оказа ограничена техническа помощ, закупи и предостави безвъзмездно енергоспестяващо оборудване за избрани високоефективни мерки, съгласно спецификациите на
  енергийния одит.

Цели на енергийния одит:

 • да се събере и представи на ръководствата на болницата и общината систематизирана информация за разходите на енергия и на средства за нея;
 • да се идентифицират и оценят количествено възможностите за икономия на енергия и за въвеждане на подходящи мерки за това;
 • да се разработи план за внедряването на мерките;
 • да се предложат приоритетни мерки за внедряване с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (USAID);
 • да представи аргументи пред ръководствата на Общината и Болницата за подкрепа и съдействие при внедряването на мерките за икономия на енергия.

Целта на бизнес-плана бе да се анализират техническите, финансови, управленчески и организационни аспекти на предложените мерки за икономия на енергия, определени от енергийния одит, като от тях се определят приоритетните за ко-финансиране от USAID. Използвани са следните критерии при оценяването на мерките:

 • мерки с потенциални възможности за съществени икономии на енергия или от жизнена важност за подобряването на дейностите в болницата;
 • мерки, не изискващи големи инвестиции;
 • мерки, не изискващи продължителни периоди на проектиране и инсталационни работи;
 • мерки със сравнително кратък период на изкупуване на инвестициите;
 • мерки с малък риск за успешно внедряване и експлоатация;
 • мерки с възможности за мултипликация в други подобни болници.

В хода на енергийния одит бяха идентифицирани, оценени и предложени общо 12 мерки за икономия на електроенергия и течно гориво със следните характеристики:

 • Очаквана обща икономия на средства 76,062 USD;
 • Необходими инвестиции 98,849 USD;
 • Очакван срок за изкупуване на инвестициите 1.27 години.

Като първи етап бяха утвърдени мерките, приети за ко-финансиране от USAID:

 • рехабилитация на паровия котел и инсталиране на нова автоматизирана горелка;
 • инсталитране на енергоефективно осветление
 • развитие на системата за енергиен мониторинг

През 1999 год. бяха доставени и инсталирани избраните техническите средства и апаратурата, свързани с мерките за икономия на енергия.
В периода 2000-2002 год. беше проведено наблюдение и следене на резултатите от внедряването на мерките и оценка на действителната икономия от тях на базата на предварително съгласувани методики, съвместими с изискванията на Международния протокол за измерване и верификация на икономите (IPMVP).Проведените измервания и наблюдения показаха резултати, значително надхвърлящи предварителните оценки. Средната за периода годишна икономия на разходи за енергия е 245 000 лева, а общият срок за изкупуване на извършените разходи е около 4 месеца. С това бе доказана целесъобразността и високата ефективност на проектите за икономия на енергия, както и ползата и подобно партньорство, >съчетаващо професионалните и управленски умения на участвуващите страни.

varna2_1_ varna_1_