Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Нашето дружество предлага на своите клиенти изготвяне на технологични одити на предприятия, които възнамеряват да кандидатстват по оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 , Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ – процедура: “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”

Дружеството ни е специализирано, както в подобряване на енергийната ефективност на предприятия, така и във внедряването на ISO стандарти. ISO 14001:2015, по познат като стандарт за управление на околната среда е само един от стандартите, които ние внедряваме в дружествата на нашите клиенти.

До голяма степен изисквания от програмата технологичен одит препокрива изискванията по ISO 14001:2015. За това ЕЕС предлага да изготви одита за Вас, бързо и качествено.

За повече информация се свържете с нас!