2.3 Енергийна политика

ISO 50001 стандарт казва …

Стандарта изисква организацията да определи енергийната си политика, да заяви своята ангажираност за постигане на подобрение на енергийната си ефективност. (Точка 4.3). Енергийната политика е крайъгълен камък за прилагане и подобряване СУЕ  на организацията и потреблението и на енергия в неговия обхват и граници. Политиката представлява  декларация за намерението на ръководството, че членовете на организацията ще прилагат стандарта  по отношение на работните си дейности. Политиката също осигурява рамка за организацията за да се определят цели и задачи относно енергията и свързаните с тях планове за действие за управление на енергията за по-нататъшно подобряване на енергийната си ефективност. ISO 50001 изисква от организацията на най-малко следните ангажименти в областта на енергийната политика:

  • Непрекъснато подобряване на енергийната ефективност.
  • Наличие на информация и на необходимите ресурси за постигане на целите.
  • Спазването на съответното законодателство и други изисквания, свързани с използването на енергията,консумацията и енергийната ефективност.

В допълнение към тези ангажименти, политиката ще включва подкрепа за закупуване на енергийно ефективни продукти и услуги, както и проектиране за повишаване на енергийната производителност. Политиката трябва да бъде дефинирана и одобрена от висшето ръководство, което трябва да покаже своя ангажимент за постигне на  целите на организацията. От гледна точка на управлението на политиката, тя трябва да бъде съобщена на всички служители и да се преразглежда и актуализира по систематичен начин. За разлика от други общи стандарти, организацията може да реши дали да направи политиката достъпна за външни лица.