За вас Земеделци! – Мярка 4.2

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. …..

Read More

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Нашето дружество предлага на своите клиенти изготвяне на технологични одити на предприятия, които възнамеряват да кандидатстват по оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 , Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ – процедура: “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно …..

Read More

2.3 Енергийна политика

ISO 50001 стандарт казва … Стандарта изисква организацията да определи енергийната си политика, да заяви своята ангажираност за постигане на подобрение на енергийната си ефективност. (Точка 4.3). Енергийната политика е крайъгълен камък за прилагане и подобряване СУЕ  на организацията и …..

Read More